Wartość księgowa

Wartość księgowa – inaczej kapitał własny lub aktywa netto; to suma wartości aktywów
przedsiębiorstwa pomniejszona o jego zobowiązania.