Technika SMART

Technika SMART – to metoda wspomagająca prawidłowe definiowanie celów w projekcie, dzięki czemu wzrasta szansa na ich osiągnięcie. Jej nazwa złożona jest z akronimu, pochodzącego od angielskich słów: Specific- (specyficzny); Measurable – (mierzalny); Achievable- (osiągalny); Relevant – (istotny); Time-bound – (określony w czasie).