Stopa zwrotu ( z akcji, obligacji)

Stopa zwrotu ( z akcji, obligacji)- iloraz zysku, który osiągnęliśmy z inwestycji w akcje i początkowej wartości inwestycji wyrażony w procentach