Poszkodowany

Poszkodowany – osoba (nie tylko fizyczna), która doznała szkody w związku ze zdarzeniem, za które odpowiada sprawca szkody. Szkodą może być przykładowo uszkodzenie przedmiotu, śmierć zwierzęcia czy utrata zysku. Granice odpowiedzialności sprawcy wyznaczają przepisy kodeksu cywilnego. Sprawca może zapewnić sobie „pomoc” ubezpieczyciela w naprawieniu szkody, jeżeli zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W takim przypadku poszkodowany zamiast żądania naprawienia szkody przez sprawcę, może żądać tego samego od ubezpieczyciela (o ile oczywiście dana szkoda była objęta ubezpieczeniem);