Polisa

Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym.