Obligacje

obligacja to papier wartościowy, w którym jego emitent stwierdza, że jest dłużnikiem podmiotu, który nabył ten papier wartościowy (obligatariusza), i zobowiązuje się do spełnienia wobec niego określonego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego w określonym terminie.