Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych jest to szczególny rynek finansowy, który oferuje możliwość dokonywania transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.
Transakcje zawierane są między pośrednikami (domami maklerskimi) reprezentującymi
inwestorów. Kursy są określane na bieżąco, na podstawie popytu i podaży.
Przedmiotem obrotu na giełdzie są przede wszystkim akcje spółek, prawa do akcji, prawa
poboru nowych akcji, certyfikaty inwestycyjne, obligacje oraz instrumenty pochodne.
Zlecenie maklerskie jest to polecenie dokonania transakcji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych na giełdzie.
Najważniejsze prawa akcjonariusza to:
▲ prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
▲ prawo do dywidendy (prawo do udziału w zyskach spółki),
▲ prawo do udziału w masie likwidacyjnej w przypadku likwidacji spółki,
▲ prawo poboru (prawo zakupu akcji nowej emisji),
▲ prawo do rozporządzenia akcją (np. do sprzedaży akcji)