Cena

Cena- określona wartość wyrażona w pieniądzu, będąca ekwiwalentem danego dobra.