Autokratyzm

Autokratyzm – styl kierowania, a którym jednostka lub grupa osób posiada nieograniczoną władzę nad grupą. W kontekście zarządzania jest to styl, w którym zarządzający wyznaczana ściśle sprecyzowane cele do osiągnięcia, ramy czasowe, a także sposoby realizacji tych celów. Wszelkie inicjatywy oddolne, a także odchylenia od założeń nie są praktykowane, a nawet źle widziane przez zarządzającego.