Negocjowanie jako umiejętność przedsiębiorcy

Informacje organizacyjne

Uczeń:
  • potrafi wyszukać argumenty i je hierarchizować
  • stosuje w praktyce techniki negocjacyjne
  • zna i stosuje zasady skutecznych negocjacji
  • rozumie znaczenie negocjacji kooperacyjnych (rzeczowych, win-win);
  • rozumie znaczenie BATNA

Słownik pojęć