Kreatywność

Informacje organizacyjne

Cele

  • Uczeń rozumie pojęcie kreatywności oraz jej kluczową rolę na rynku pracy.
  • Uczeń zna podstawowe techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.

Podstawa programowa.

Uczeń zna i stosuje techniki kreatywnego rozwiązywania problemów.