Jakie mam prawa jako pracownik?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • wymienia podstawowe prawa i obowiązki pracownika      (w tym młodocianego) i pracodawcy,
  • identyfikuje konsekwencje nieetycznych zachowań             w relacjach pracownik – pracodawca.

Słownik pojęć