Jak zarządzać przedsiębiorstwem?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  •  rozumie istotę procesu zarządzania przedsiębiorstwem i dostrzega znaczenie zarządzania w osiąganiu jego celów przedsiębiorstwa;
  •  rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie, w tym przejawy korupcji w życiu gospodarczym oraz rozumie istotę i cele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.