Jak pracować efektywnie w zespole?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • wyjaśnia znaczenie pracy zespołowej, charakteryzuje główne bariery w budowaniu zespołu oraz organizuje jego pracę w celu realizacji określonego zadania,
  • wyróżnia zadania w projekcie i określa role w projekcie poszczególnych członków zespołu (na wybranym przykładzie),
  • stosuje techniki zarządzania czasem w pracy indywidualnej oraz zespołowej,
  • definiuje cele projektu wykorzystując technikę SMART.

Słownik pojęć