Jak osiągnę cel?

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • rozumie istotę projektu, identyfikuje i omawia poszczególne etapy projektu oraz charakteryzuje je na wybranym przykładzie,
  • przygotowuje harmonogram i prosty budżet projektowy na podstawie zebranych danych,
  • w czasie realizacji przykładowych zadań projektowych wprowadza zmiany do wcześniej zaplanowanych prac,
  • sporządza zwięzłe sprawozdania z przeprowadzonych zadań projektowych, analizując powstałe problemy i zidentyfikowane ryzyka.

Uczniowie będą zapoznawani z metodą projektu. Będą na to poświęcone cztery jednostki lekcyjne. W początkowej fazie nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Należy wziąć pod uwagę, że na ostatniej lekcji uczniowie będą prezentowali efekty swojej pracy, więc trzeba stworzyć taką liczbę grup, aby każda z nich miała ok. 8-10 minut na zaprezentowanie swojej pracy.

Zadania dla ucznia