Czy jestem podatnikiem?

Informacje organizacyjne

Uczeń:
  • wymienia rodzaje podatków w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych podatków, których podatnikiem jest gospodarstwo domowe;
  • dobiera odpowiednie sposoby rozliczeń i możliwe do zastosowania ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT);