Bez słów – o komunikacji niewerbalnej

Informacje organizacyjne

Uczeń:

  • identyfikuje i interpretuje elementy komunikacji niewerbalnej
  • potrafi ocenić pozytywne i negatywne komunikaty niewerbalne
  • świadomie stosuje elementy komunikacji niewerbalnej
  • rozpoznaje i eliminuje błędy w komunikacji niewerbalnej

Słownik pojęć

Multimedia